Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 890 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 536 от 31.05.2022г., Решения № 610, 611 и 612 от 28.09.2022г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти-общинска собственост:

 • Жилищна сграда със застроена площ от 49 кв.м. (четиридесет и девет квадратни метра), ведно с правото на строеж, изградена в Урегулиран поземлен имот VІІІ - 72 (осем римско за имот седемдесет и втори) в кв.18 (осемнадесети), целият с площ от 980 кв.м. (деветстотин и осемдесет квадратни метра) по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ І-72, УПИ VІІ-73 и от две страни улица, при начална тръжна цена в размер на 970,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 97,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот ІІІ (три римско) в кв. 4 (четвърти), целият с площ от 1970 кв.м. (хиляда деветстотин и седемдесет квадратни метра) по плана на село Зорница, при граници на имота: УПИ ІV-202, улица, УПИ ІІ и край на регулация, с начална тръжна цена в размер на 10 340,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 1034,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот V (пет римско) в кв. 82 (осемдесет и втори), целият с площ от 1105 кв.м. (хиляда сто и пет квадратни метра) по плана на село Момина Църква, при граници на имота: УПИ VІ, УПИ ІV и от две страни улица, с начална тръжна цена в размер на 6 760,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 676,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот ІІ-116 (две римско за имот сто и шестнадесет) в кв. 4 (четвърти), целият с площ от 701 кв.м. (седемстотин и един квадратни метра) по плана на село Росеново, при граници на имота: имот № 102, УПИ І-54 и от две страни улица, с начална тръжна цена в размер на 3 220,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 322,00 лв.;

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 11.11.2022 г. от 10:30 ч., 10:40 ч., 10:50 ч. и 11:00 ч. в зала № 202, ет.2 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 09.11.2022 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 09.11.2022 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 16.11.2022 г. за повторни търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 18.11.2022г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 09.11.2022 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 18.11.2022 г. от 10:30 ч., 10:40 ч., 10:50 ч. и 11:00 ч. при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 16.11.2022 г.

ІX. Условията и правилата за провеждането на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

X. Спечелилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: