Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Община Средец уведомява, че инициира изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Средец с период на действие 2021-2028г. на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и изтичане периода на действие на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Средец 2015-2020г.

Общинската програма за управление на отпадъците на Община Средец с нов програмен период се разработва в съответствие действащия Националния план за управление на отпадъците 2021-2028г. и Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.“. Общинската програма е стратегически инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на отпадъците, намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и увеличаване отговорностите на замърсителите. Чрез създаване на стратегически документ за управление на отпадъците на общинско ниво се осигурява практически инструмент, който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им.

За изпращане на мнения, виждания, препоръки и предложения относно начина на управление на отпадъците, може да използвате следния адрес:

Община Средец:

Адрес: гр. Средец, 8300, пл. ”България“ №8, е-mail: [email protected]

Телефон за контакт: 0886008858

Лице за контакт: Бисер Петков – младши експерт „Екология“

Проектът на изготвената Общинска програма за управление на отпадъците на Община Средец ще бъде публикуван на интернет страницата за срок от 1 месец, за обсъждане със заинтересованите страни.

Споделяне: