Общинска администрация Средец / Република България

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ”

Община Средец обявява прием на документи от кандидат-потребители за услугата „Топъл обяд“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът ще се реализира на територията на град Средец, като услугата ще се предоставя в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025 г.

Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ ще се предоставя от Домашен социален патронаж гр. Средец, който ще осигурява безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от понеделник до петък включително. Храната ще се транспортира със служебните автомобили до домовете на потребителите. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 3.20 лв.

Осигуреното проектно финансиране ще обслужва 70 лица от целевите групи на територията на град Средец.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители ще продължи през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след обявения период и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа през периода от 21.09.2022 г. до 21.09.2025 г. включително.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от сградата на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ № 28, партерен етаж.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0887303614.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

1. Заявление-декларация

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация
Ресурси
Споделяне: