Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

На основание Решение № 332 от 30 юни 2021 година на Общински съвет и заповед №513 / 26.07.2021г. на кмета на общината, Общински съвет - Средец обявява конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, както следва:

  1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец.
  2. Изисквания към кандидатите:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност и квалификация по здравен мениджмънт;

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи, място и срок на подаване.

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

- плик №1 съдържа:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Диплом за завършено образование – копие;

4. Диплом за придобита основна специалност – копие;

5. Свидетелство за придобита квалификационна степен „Здравен мениджмънт”;

6. Копие от трудова книжка;

7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност;

- плик №2 съдържа:

Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в счетоводството на съответното лечебно заведение.

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в деловодството на Община Средец в срок до 30-дни от публикуването на обявата за конкурса.

Темата предмет на събеседването по чл.2, ал.1, т.3 от Наредба №9 от 26.06.2000г. е Програма за развитие и дейността на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр.Средец за тригодишния период.

ІV. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет, стая №105.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

  • Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидата;
  • Представяне от кандидатите на програма за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
  • Събеседване с кандидатите.

При промяна в датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.

Общодостъпно място, на което се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Общинска администрация гр. Средец и на електронната страница на Община Средец - http://sredets.bg/

Информация относно темата и предмета на събеседването – всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Общинска администрация, ет.1, стая 106, Председател на Общински съвет, тел. 05551 77 32.

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: