Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

Обявява конкурс на Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, както следва:

1 брой социален работник на не пълен работен ден – 4ч. с изнесено работно място гр. Средец;

Обхват: община Средец.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа” на територията на община Средец.
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
 • Съвместно с водещия социален работник от Отдел „Закрила на детето“ и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
 • Осигурява подкрепа на приемното семейство.
 • Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
 • Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
 • Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
 • Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
 • Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
 • Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
 • Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
 • Участва при провеждане на екипни срещи.
 • Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 • Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
 • Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: „ бакалавър“
 • Професионална квалификация: хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

Основното месечно възнаграждение на социален работник на не пълно работно време (4 ч.) по трудов договор е в размер на 483.00 (четиристотин осемдесет и три) лева.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за кандидатстване-Приложение 2.
 • Автобиография по образец - Приложение 3.
 • Декларация по образец - .Приложение 1.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда - Приложение 4.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в Център за информационно обслужване на граждани за Проект на областно ниво „Приеми ме 2015“в срок до 30.09.2021г. включително – 17.00 часа.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия за избор на областен Екип по приемна грижа, определена със заповед на Кмета на община Бургас, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
 3. Конкурса протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по – нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Бургас до 05.10.2021г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, ще бъде побликуван на интернет страницата на община Бургас.

Кметът на община Бургас сключва трудов договор с класираният кандидат.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28 с обхват: община Средец.

Обявяването на посочените места на всички съобщения и резултати, относно настоящия конкурс ще се счита за писмено съобщение по смисъла на чл. 93 и чл. 94 от Кодекса на труда.

Приложения: съгласно текста.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник - кмет « Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики»

/ Съгл. Заповед №549/27.02.2020г./

Съгласувал:

Мая Казанджиева

Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Община Бургас

Изготвил:

Живка Турлакова

Директор на Дом за стари хора

„ Цвета и Анка Върбанови” и Администратор ОЕУП „ Приеми ме 2015“

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ресурси
Споделяне: