Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) Община Средец обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за обществена подкрепа, по утвърдена процедура за подбор.

Обща цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги за деца от семейства в уязвимо положение.

Специфична цел на проекта е въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства.

Дейностите на проекта ще се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Средец, и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в гр. Средец, селата Драчево, Дебелт, Загорци, Орлинци, Сливово, Факия и Момина църква, общините Царево и Приморско.

Целева група по проекта са семейства с деца от 0 до 18 год.

 1. Работодател: Община Средец
 2. Място на работа: Център за обществена подкрепа, гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28
 3. Позиция за които се обявява подбор:

Социален сътрудник с профил здравеопазване, код по НКПД 33533014 – 1 бр.

 1. Основни задължения:

Социален сътрудник с профил здравеопазване: познава и прилага методиката за работа с деца и семейства от уязвими общности; участва в мобилна социална работа с деца и семейства и идентифицира нивото на уязвимост за тях; установява първоначален контакт със семейства и деца; поддържа връзка с тях; осъществява консултиране; открива случаи, когато уязвимостта на семейството и риска за детето го налагат; осъществява ориентиране, посредничество или насочване на семейства и деца към системата на здравеопазването и образованието, социалното подпомагане и трудовата заетост; при необходимост насочва семейството и детето към услугите на ЦОП или други социални услуги; посреща и вежливо обслужва клиентите на центъра; консултира клиентите за характеристиките на предлаганите услуги.

 1. Изисквания за заемане на длъжностите.

За длъжност социален сътрудник:

 • Средно или основно образование;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Трудов опит се счита за предимство; опит в социална, образователна или здравна сфера, като медиатор (здравен или образователен) е предимство;
 • Да познават местните уязвими общности в Община Средец, техните културни особености, език и традиции; да имат познания за уязвимостта на семействата, родителите и децата в общностите;
 • Комуникативни умения;
 • Емпатично отношение към децата и младежите;
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;
 • Свидетелство за управление на МПС и опит е предимство
 • Лични качества

- мотивация за работа в сферата на социалните услуги;

- проакивност, организираност;

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа;

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители.

 • Възможност за пътувания и мобилна работа.

 1. Срок на трудовия договора: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори с продължителност до 30.06.2022 година от датата на подписване.

 1. Работно време: пълен работен ден – 8 часа.

 1. Срок, място и начин за подаване на документи: Документите могат да се подават в деловодството на Община Средец на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 16.00 часа в срока до 21.09.2021г. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.09.2021г. от 10:00 часа в сградата на Община Средец, етаж І, Зала № 1.

Списък на одобреният кандидат, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец);
 • декларация за даване на съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи за придобита образователна степен (диплома);
 • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова или служебна книжка);
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
 • документ за самоличност (представя се за справка подаване на документите за кандидатстване).

Ресурси
Споделяне: