Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за следната длъжност:

Специалист по здравни грижи - 1 бр. на четири часов работен ден.

Изисквания за заемане на длъжността:

Завършено медицинско образование със специалност – медицинска сестра, акушерка, фелдшер;

Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

  1. Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
  2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ДЕЙНОСТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”:

Оказване на подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез предоставяне на патронажни грижи /интегрирани социално-здравни услуги/ в домашна среда.

Задълженията на обявената длъжност са подробно описани в длъжностна характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят. Намира се в сградата на общинска администрация, на етаж партерен, деловодство.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Трудовият договор е за определен срок.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

Заявление-декларация за участие в подбора /по образец/;

Документ за самоличност /за справка/;

Автобиография /по образец/;

Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

Копие от диплома за завършено образование;

Кандидатът може да представи и други приложими документи.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец, пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок от 05.09.2022г. до 17.00 часа на 07.09.2022 г. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 07 септември 2022г.

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Специалист по здравни грижи ще се проведе на 08.09.2022г. от 13,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 09 септември 2022г.

Споделяне: