Общинска администрация Средец / Република България

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“,

Община Средец

кани потенциални кандидати за участие в конкурс за подбор на персонал

за следните длъжности:

1. Ръководител на Общностен център;

2. Логопед;

3. Специален педагог - ;

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:

 • Ограничаване предаването на бедността между поколенията в Община Средец;
 • Подобряване готовността на децата за включване в образователната система;
 • Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
 • Подобряване на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебетата и децата и превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
 • Повишаване общото благосъстояние на децата;
 • Разширяване на обхвата на услугите свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Основните целеви групи на проекта са:

 • Семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца от 0 до 7 години, включително с увреждания , настанени в специализирани институции и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

 1. Ръководител на Общностен център- 1 бр.;

Вид правоотношение: трудово

Заетост: 8 часов работен ден

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

• да имат висше образование - завършена образователна степен

бакалавър/магистър в сферата на социални, стопански или хуманитарни науки;

• да имат професионален опит поне 2 години на управленска позиция;

• да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето,

социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;

• да притежават компютърна грамотност;

• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

• да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в

изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства,

здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното

включване на деца и семейства в риск;

• да познават спецификата на работата с различни уязвими групи;

• да имат опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от

фондовете на Европейски съюз;

• да имат опит в управлението на персонал;

• да имат опит в работа с отчетни и нормативни документи.

2. Профил на длъжността:

 • Ръководи и отговаря за организирането, разпределянето , координирането и

контролирането на всички дейности в Центъра;

 • Спазва всички критерии, стандарти и процедури, защитавайки потребителите;
 • Представлява Центъра при установяване на връзки и поддържане на контакти;
 • Участва в изготвянето на индивидуален план за всеки потребител;
 • Обезпечава ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и други потребности, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход;
 • Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите;
 • Планира работата си и работата на персонала;
 • Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в Центъра;
 • Осъществява контрол върху работата на персонала и функциониране на услугите;
 • Планира и организира комуникационния процес;
 • Подготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни;
 • Приема и съгласува отчетите за извършена работа на персонала, предоставящ услугите;
 • Извършва периодична проверка на документацията, отразяваща работата на Центъра;
 • Следи и контролира спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга;
 • Контролира изпълнението на проектните резултати;
 • Контролира изпълнението на проектните дейности в съответствие с план- графика;
 • Подържа добро ниво на професионална компетентност на служителите и подходящ психологически климат за потребителите и персонала;
 • Създава и поддържа социална онлайн мрежа, във връзка с дейността на Центъра, като ежеседмично актуализира информацията;
 • Популяризира дейността на Центъра;
 • Подпомага изготвянето на периодични междинни отчети за напредъка на проекта;
 • Изпълнява допълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта.
 • В случай на нередности или при съмнения за нередности, или измами на всяка фаза на проекта, докладва на Ръководителя на проекта.

3. Срок на договора и работно време:

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 30.06.2023г. Работно време – 8 часа дневно.

II. Логопед в услуга Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 бр.

Вид правоотношение: трудово на 4 часа

Заетост: положен труд 492 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания:

 • Да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика - специален педагог – логопед, дефектолог;
 • Да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Работа с деца със специални образователни потребности;
 • Практически опит в работа с деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.;
 • Практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

 • Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочва към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им ;
 • Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 • Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 • Предоставя логопедични услуги за деца в Центъра;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата;
 • Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 • Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 • Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
 • Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги.

3.Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 30.06.2023г. Работно време – почасово.

III. Специален педагог в Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ 1 бр.

Вид правоотношение: трудово на 4 часа

Заетост: положен труд 492 часа за целия период на договора

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания

 • Да са физически лица;
 • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление «Специална педагогика» или други приравнени специалности и квалификации;
 • Да имат професионален опит не по- малък от 2 години в областта на образователните или социални дейности;
 • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, и предучилищната и начална педагогика;
 • Да притежават компютърна грамотност;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • Да познават спецификата на педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.;
 • Практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Познаване спецификата на работата с различни уязвими групи;
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа офис техника и документи;

2. Профил на длъжността:

 • Използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас
 • Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите учители на децата и други
 • Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 • Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане на 5/6 години с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа;
 • Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане на 5/6 годишна възраст;
 • Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие, за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми, за консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности, за формите за самоподготовка в къщи;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката на детето в къщи;
 • Поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи;
 • Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете - потребител на услугата.
 • Изпълнява допълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с продължителност до 30.06.2023 година. Работно време – почасово.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 04.01.2023 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец .

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда.

Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

- /свидетелство за съдимост и медицинско се подават само от одобрените кандидати за сключване на договор/.

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец:/п/

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: