Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Община Средец успешно приключи изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът се реализира на територията на град Средец за периода от 01 януари 2021 г. до 30.09.2022 г. и бе на стойност 91 600,74 лева.

Услугата „Топъл обяд“ се предостави от Домашен социален патронаж гр. Средец, който осигури безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от понеделник до петък включително за период от 21 месеца. Храната се транспортира със служебните автомобили до домовете на потребителите.

Осигуреното проектно финансиране обхвана 139 лица на територията на град Средец от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредната епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Съпътстващите мерки, които допълваха предоставянето на топъл обяд се изразяваха в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди за:

  • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.
  • други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.

Споделяне: