Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 05.01 . 2023 г., Комисия, назначена със заповед № 16/04. 01. 2023 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности на трудов договор в Общностен център, се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

    1. Допуснати кандидати за длъжност : Ръководител на Общностен център

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мира Георгиева Владева

да

да

не

06. 01. 2023

15. 00 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Ръководител на ОЦ : няма

2. Услуги „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

2.1. Допуснати кандидати за длъжност Специален педагог

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Димитрина Иванова Великова

да

да

не

06. 01. 2023

15. 10 часа

Недопуснати кандидати за длъжността Специален педагог: няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните за

всеки от тях ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

Председател:

…………………………………………………………..

Членове:

……………………………………………….

…………………………………………………………….

Споделяне: