Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 23.01 . 2023 г., Комисия, назначена със заповед № 16/04. 01. 2023 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности на трудов договор в Общностен център, се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

    1. Допуснати кандидати за длъжност : Логопед

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Росица Димова Везирова

да

да

не

24. 01. 2023

15. 00 часа

Недопуснати кандидати за длъжността няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните

ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

Председател:/п/

…………………………………………………………..

Членове:/п/

……………………………………………….

Споделяне: