Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 06. 01. 2023 г., Комисия, назначена със заповед № 16/04. 01. 2023 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Ръководител на ОЦ

Мира Георгиева Владева

2

Специален педагог

Димитрина Иванова Великова

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класирания кандидат.

Председател:

Членове:

Споделяне: