Общинска администрация Средец / Република България

Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, ал.1, чл.6, чл.10, ал.2, 3, 4, 5 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.14, ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, както и на основание Протокол от 15.02.2023 г.,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Утвърждава предложението на комисията избрана с Решение № 678 / 22.12.2022 г., за класиране на участниците в конкурс за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец обективирано в протокол от 15.02.2023 г..

2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за назначаване и сключи договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец с класирания на първо място участник д-р Росица Великова Дичева.

Председател: /П/ Динко Цъцаров

Вярно с оригинала!

Ресурси
Споделяне: