Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, приета с Решение № 253/24.02.2021 г. от заседание на Общински съвет – гр.Средец , Ви уведомявам, че в чл.67 се добавя нов № по ред 100, относно издаване на разрешително (пропуск) за преминаване по общинските пътища на тежки пътни превозни средства с тегло над 10 тона.

Такса за разглеждане на искането Такса при одобрение на искането Брой автомобили Такса според срока на действие/валидност/ на разрешението
10 20 1 седмица 1 месец 3 месеца 6 месеца 1 година
За първи автомобил 30 50 90 200 350
За втори автомобил 50 70 110 250 500
За трети и за всеки следващ автомобил 80 100 130 350 600
Споделяне: