Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Протокол

за

класирани кандидати

в процедура по подбор по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

Днес, 19.06.2024 г., Комисия, назначена със заповед № 826/21.09. 2023 г. на Кмета на Община Средец, за провеждане на подбор на персонал за заемане на длъжностите – ръководител МПОР по СЦ 3, социален работник по СЦ 2 и СЦ 3, педагог по СЦ 3, психолог по СЦ 3, медицински специалист по СЦ 2, специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2 и СЦ 3 и специалист социални дейности - медиатор по СЦ 2 проведе интервю с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки съобразно критериите и изискванията за длъжността, посочени в обявлението. За всеки от кандидатите се състави индивидуална оценъчна карта.

Оценяването по всеки един критерий се извършва на база двустепенна скала: 0 т. – незадоволително и 1 т. - задоволително. Окончателната оценка на кандидата се формира като от сбора на оценките на всички членове на комисията.

Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването комисията обявява следните резултати:

  1. Списък на класираните кандидати за длъжност социален работник по СЦ 2

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 51.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален работник

Димитрина Янкова Кирякова

41

  1. Списък на класираните кандидати за длъжност социален работник по СЦ 3

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 51.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален работник

Димитрина Янкова Кирякова

41

  1. Списък на класираните кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 48.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Специалист социални дейности и програми за превенция

Деспа Илиева Модестева

45

2

Специалист социални дейности и програми за превенция

Дора Миткова Трендафилова

28

  1. Списък на класираните кандидати за длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 3

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 48.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Специалист социални дейности и програми за превенция

Деспа Илиева Модестева

45

2

Специалист социални дейности и програми за превенция

Дора Миткова Трендафилова

28

Комисията предлага с класираните кандидати на първо място да бъдат сключени трудови договори за работа по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“.

image.png

Споделяне: