Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Община Средец сключи Анекс № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 и продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“. Срокът за изпълнение на Договора е до 10.12.2021г. включително.

Проектът е финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя от Домашен социален патронаж гр. Средец, който осигурява безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от понеделник до петък включително. Храната се транспортира със служебните автомобили до домовете на потребителите. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.70 лв.

Осигуреното проектно финансиране обслужва 70 лица от целевите групи на територията на град Средец.

Във връзка с изпълнението на „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“ служител на Домашен социален патронаж гр. Средец предоставя съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.

Споделяне: