Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

С Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България. Преброяването ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

  • Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
  • Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Във връзка с променения период на провеждане проведохме процедура за потвърждаване/ отказ от участие в преброяването на записалите се през 2020 г. кандидати. В резултат, НСИ информира, че допълнително ще се набират преброители и контрольори за Преброяване 2021, в срок до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението за област Бургас ще бъдат необходими около 2 хиляди преброители, контрольори и резерви, като над 1.3 хиляди от тях вече са набрани и са потвърдили участието си. По-голям е недостигът на преброители в общините - Бургас, Царево, Поморие и Несебър. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в община Малко Търново.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

250-те населени места на област Бургас ще бъдат разделени на 549 Контролни района с 2312 Преброителни участъка (ПУ), като всеки ПУ ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица.

Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка, в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е съгласно определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която лицата предпочитат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от интернет страницата на преброяването -

www.census2021.bg и сайтовете на общините.

При нужда от съдействие – тел. 02/907 84 30.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България, което се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са участвали преброители и контрольори.

Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред.

Споделяне: