Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

З А П О В Е Д

20/10.01.2022г.

гр. Средец

Във връзка с неправилно обявени условия в „Процедура за подбор на персонал“ за длъжностите: Домакин - 1 бр., Медицинска сестра - 2 бр. и Акушерка - 1 бр. по проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, които биха поставили евентуалните участници в неравноправно и дискриминационно положение и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Отменям конкурс за подбор на персонал за Общностен център за длъжностите Домакин - 1 бр., Медицинска сестра - 2 бр. и Акушерка - 1 бр. по проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за дирекно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
  2. Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на Община Средец за сведение и да се връчи на съответните длъжностни лица са сведение и изпълнение.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед № 17/ 07. 01. 2022 г.

Споделяне: