Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на лицата,

подали заявление за работа за позицията

Специалист по здравни грижи и допуснати до интервю,

по проект – BG05M9OP001-2.119-0013-C01

«Патронажна грижа в община Средец»

  1. Лалка Никова Бойчева

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.09.2022г. от 13,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Споделяне: