Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Извлечение от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор за длъжността Специалист по здравни грижи по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидата с получени резултати:

За длъжността Специалист по здравни грижи

Лалка Никова Бойчева – 67 т.

РЕШИ:

Комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключи трудов договор със следните класирани кандидати:

За длъжността Специалист по здравни грижи

Лалка Никова Бойчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР

РАЙНА МИЛАРЕВА

Моля, горепосоченото лице да представи медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: