Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец успешно изпълни дейностите по проект № BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец». Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.119-0013-C01 “Патронажна грижа + Компонент 3” и е на стойност 47 244.96лв. Проектът се изпълнява от 12.09.2022г. и приключва на 12.03.2023г.

С реализиране на проекта се оказа индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Услугите се предоставят до 2 часа на ден за всеки потребител. Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда се предоставиха на 52 потребителя.

Дейностите по проекта бяха насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и за създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на патронажна грижа.

Постигна се общата цел на проекта, а именно подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Споделяне: