Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0170-C01, във връзка с реализацията на проект „Грижа в дома в община Средец”.

Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява 13 месеца, от 13.03.2023г. - до 13.04.2024г. и е на стойност 496 941.78 лева.

Главната цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и допълване и надграждане на предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Целевите групи, които попадат в обхвата на проекта са:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 28 лица, предоставящи услугата "Грижа в дома".

По настоящия проект ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги включващи:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания - дейности от битов характер, здравни услуги, недублиращи тези по НЗОК - мерене на кръвно, контрол при приемане на лекарства, манипулации, връзка с личен лекар при необходимост и др.; рехабилитационни дейности и консултации и др.;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, в т.ч. заплащане на битови сметки както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата/.

3. Превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 93 потребителя на територията на община Средец.

Споделяне: