Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Пъчков“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Оборудване на помещение за временно съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки“ в с.Дебелт 8314, общ. Средец, обл.Бургас, сграда с идентификатор 20273.501.507.1 СКЛАДОВА БАЗА- СКЛАД, изградена в ПИ с идентификатор 20273.501.507. Собственост на ПЪЧКОВ ООД.

Инвестиционното предложение предвижда третиране на следните отпадъци:

- PVC капсулата – ще се предава за рециклиране и превръщането и във вторичен материал /млянка/, от който да може да се екструдват продукти позволяващи изпълнението си от такъв вид PVC.

- Алумиева капачка – ще се предава за рециклиране на пунктовете за цветни и черни метали.

- Кафе /Утайка/- ще се пакетира и ще се използва като естествена тор.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: