Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОТОКОЛ

за класирани кандидати

в процедура по подбор на кандидати за служители В Детска градина «Снежанка» гр.

Средец по пилотен проект "Европейска гаранция за детето" (Проект за пилотно прилагане на "Гаранцията за детето" на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

Днес, 24.03.2021 Г., Комисия, назначена със заповед N2 191/18.03.2021г на Кмета на Община Средец, за провеждане на подбор на персонал за заемане на длъжностите ресурсен учител, психолог и логопед проведе интервю с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки съобразно критериите и изискванията за длъжността, посочени в обявлението. За всеки от кандидатите се състави индивидуална оценъчна

карта.

Оценяването по всеки един критерий се извършва на база двустепенна скала: От. незадоволително и 1 т. - задоволително. Окончателната оценка на кандидата се формира като от сбора на оценките на всички членове на комисията.

Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати за длъжност психолог:


Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 42.

1 Психолог Мартина Петева Колеолова 39

Споделяне: