Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и недопуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Обявление

Обявление

Община Средец на 13.03.2023г. стартира дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, ...

повече
Съобщение

Съобщение

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0170-C01, във връзка с реализацията на проект „Грижа в ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец успешно изпълни дейностите по проект № BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец». Проектът се финансира от Оперативна ...

повече
Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството

Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, ал.1, чл.6, чл.10, ал.2, 3, 4, 5 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти на територията на общината, притежаващи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че могат да заявят желанието си да наемат ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. СРЕДЕЦ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 г. НА ЛИЦА С ПОСТОЯНЕН ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СРЕДЕЦ . КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Е 31.03.2023 г.

повече