Обявление

Обявление

Община Средец успешно реализира ДОГОВОР № РД04-4/21.01.2021г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец”. Общата стойност на проекта: 33 742,37 ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2021 Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СРЕДЕЦ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ЛИЦА, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СРЕДЕЦ И ОТГОВАРЯЩИ НА ...

повече
Съобщение

Съобщение

Във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, приета с Решение № 253/24.02.2021 г. от заседание на Общински съвет – гр.Средец , Ви уведомявам, че в чл.67 се добавя нов № по ред 100, относно издаване на ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ" В изпълнение на Договор № ...

повече
Обява

Обява

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) Община Средец обявява прием на документи за ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ за класирани кандидати в процедура по подбор на кандидати за служители В Детска градина «Снежанка» гр. Средец по пилотен проект "Европейска гаранция за детето" (Проект за пилотно прилагане на "Гаранцията за детето" на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) Днес, 24.03.2021 ...

повече