Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: позиция Хигиенист 1. Марина Веселинова Димитрова 2. ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за длъжността:

повече
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец. Конкурсната комисия, определена със 3аповед ...

повече
Обявление

Обявление

Община гр.Средец, дирекция “УТСБКС” на осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ ,обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ , че е изработен подробен устройствен застроителен план( ПУП–ПЗ) за поз.имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията–земеделска, с площ 4502 кв.м., в м. « Старата кория», с НТП « ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ИЛ-64“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Ползване на природни повърхностни води на воден обект за поливни цели“ в с.Проход, общ. Средец, обл.Бургас, язовир в местността „Ай Дере“, ПИ с идентификатор 58712.3.65 поКККр, с ...

повече
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Средец осигурява транспорт при заявка на следния телефон: 0894 062994

повече
График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г.

График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г.

Г Р А Ф И К за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Пъчков“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Оборудване на помещение за временно съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки“ в с.Дебелт 8314, общ. Средец, обл.Бургас, сграда с идентификатор 20273.501.507.1 ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Общинска администрация - Средец и РИК гр.Бургас организират обучение на членовете на Секционните избирателни комисии на 04.11.2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в Читалището за избирателни ...

повече
Съобщение

Съобщение

Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец и с. Дебелт Машина за електронно гласуване ще бъде разположена на 01.11.2021 г. от 10:30 ч. до 15,30 часа в клуб Победа, на 02.11.2021 г. от 08,30 ч. до 15,30 часа в Пенсионерски клуб гр. Средец и на 03.11.2021 г. в Читалището на с. Дебелт от 08,30 до 15,00 часа , за да бъдат ...

повече